stowarzyszenie piotra skargi

Stowarzyszenie Piotra Skargi – walka z rewolucją nie ustaje

Współczesne społeczeństwo polskie staje w obliczu dynamicznych zmian społecznych, kulturowych i moralnych. W tych trudnych czasach istnieją organizacje, które nieugięcie walczą o utrzymanie i wzmocnienie tradycyjnych wartości. Jednym z najważniejszych aktorów tego ruchu jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, z prezesem Sławomirem Olejniczakiem na czele.

Misja i długofalowe cele

Nie jest to zwyczajna organizacja. Stowarzyszenie skupia się na budzeniu sumień Polaków, kierując ich uwagę ku chrześcijańskim wartościom i normom, które w dzisiejszych czasach są często podważane i marginalizowane. A przecież normy te jeszcze niedawno stanowiły fundament prawodawstwa znakomitej części naszego kontynentu.

Przewodnictwo Sławomira Olejniczaka, który stoi na czele tej instytucji od ponad dwóch dekad, pozwala na prowadzenie szerokiego dialogu społecznego. Jego zarząd mierzył się dotąd z różnymi wyzwaniami, zawsze jednak będąc blisko takich wartości jak rodzina, własność czy tradycja katolicka. Wierność idei i podstawowym założeniem fundującym to środowisko pozwala utrzymywać kurs działalności w ramach stałych grup problemowych: spraw społecznych, Rewolucji w Kościele, czy też zderzenia kultury i antykultury.

Odpowiedź na „rewolucję”

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest kontrrewolucyjne podejście do współczesnych wyzwań. Idee te są odpowiedzią na to, co Plinio Correa de Oliveira określił mianem „rewolucji: – proces degradacji wartości, które kształtowały naszą tożsamość przez wieki. Proces, który zachodzi w tendencjach, w faktach i w ideach. Jak pisał w swoim najważniejszym dziele „Rewolucja i Kontrrewolucja”:

Każdy etap Rewolucji, w porównaniu z etapem poprzednim, nie jest niczym innym, jak jego wydoskonaleniem. Naturalistyczny humanizm i protestantyzm wydoskonaliły się w rewolucji francuskiej, która z kolei wydoskonaliła się w wielkim rewolucyjnym procesie bolszewizacji współczesnego świata.

fragment książki „Rewolucja i Kontrrewolucja”

Książka prof. Plinia Correi de Oliveiry pozostaje głównym fundamentem ideowym Stowarzyszenia Piotra Skargi

I to właśnie działalność kontrrewolucyjna w tych trzech wymiarach ma być odpowiedzią na postępujące procesy rozkładu cywilizacji chrześcijańskiej. Założyciel ruchu TFP prof. de Oliveira, a jego śladem przywódcy tacy jak wspomniany prezes Sławomir Olejniczak, kreślą strategie działań kontrrewolucyjnych i w ich ramach planują konkretne akcje. Przykładowo, jednym z celów dalekosiężnych tego środowiska jest mobilizacja dużych grup społecznych do oporu przeciwko zabiegom rewolucji, ale w wymiarze krótko- i średniookresowym te cele są inne – obiektywny ogląd historii społecznej pokazuje bowiem, że ruch mas jest najczęściej wtórny, a tym co nadaje im bieg, jest formacja i siła elit. Na nich także, podobnie jak i na mediach, skupia się wysiłek Stowarzyszenia Piotra Skargi i jego sojuszników.

Działania Stowarzyszenia nie ograniczają się jedynie do publicystyki czy aktywności medialnej. Znaczące są również konkretne inicjatywy, oddziałowujące zarówno w wymiarze duchownym, jak i materialnym. Można tu wymienić kampanie takie jak „Polacy Ukrainie”, akcje propagujące tradycyjną pobożność Maryjną, działania pomocowe o charakterze katolickim jak np. zbiórka funduszu „Kaplice dla Mozambiku”, czy też organizację różnorakich wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, które mają na celu promowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Stowarzyszenie dba także o kontakt z darczyńcami, organizując dla nich różnego rodzaju spotkania i konferencje.

Różnorodność działań i ich znaczenie w społeczeństwie

Sławomir Olejniczak, poprzez swoją determinację i pasję, jest jednym z liderów obrony chrześcijańskiego dziedzictwa Polski. Dzisiaj, gdy tradycyjne wartości są podważane, jego postawa i działalność Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przypominają o korzeniach narodu i dają nadzieję na lepsze jutro.

Podsumowując, w trudnych czasach, w których żyjemy, postać Sławomira Olejniczaka oraz działania Stowarzyszenia stanowią ważny element w walce o zachowanie i promocję chrześcijańskiego dziedzictwa w Polsce.